Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Abonnementsvilkår for digitale medier tilknyttet Icon Media-konsernet

1. Avtale

Disse generelle vilkårene («Avtalen») gjelder for alle som abonnerer på digitale
produkter og tjenester («Tjenesten» eller «Tjenestene») fra et mediehus tilknyttet Icon
Media-konsernet (Icon Media Group AS med datterselskaper eller «Mediehuset»).
Denne Avtalen regulerer forholdet mellom Mediehuset og deg, som bruker av
Tjenestene. Med «deg», eller «du» menes deg selv, dersom du tegner som
privatperson, eller din bedrift/ditt foretak dersom du abonnerer som ansatt i din
bedrift/ditt foretak.

Priser og andre spesielle vilkår som avtales med Mediehuset ved bestilling av en
Tjeneste anses som en del av denne Avtalen.

Du aksepterer Avtalen når du bekrefter bestillingen av Tjenesten, eventuelt når du tar
Tjenesten i bruk. Dersom Tjenesten krever betaling må brukeren som bestiller Tjenesten
være fylt 18 år for å inngå bindende Avtale på vegne av seg selv eller på vegne av
arbeidsgiver.

2. Levering av digitale tjenester

Digitalt innhold tilbys på Mediehusets nettsted («Nettstedet»). Mediehuset kan begrense
samtidig tilgang til digitale Tjenester til et bestemt antall brukerenheter.

For å ta i bruk og benytte digitale Tjenester må du være registrert med en personlig
brukerkonto i innloggings- og identitetsløsningen som Mediehuset benytter seg av. Ved
innlogging og registrering i ID løsningen må du godkjenne brukervilkårene for ID
løsningen, og du får tildelt en egen identitet i «Min Side» som inneholder en oversikt
over hvilke tjenester du abonnerer på og dine innstillinger. Du står selv ansvarlig for å
holde dine opplysninger oppdatert. Mediehuset kan åpne for at andre brukere i ditt
foretak får tilgang til Tjenestene med sin egen brukerkonto.

Ved eventuelt kjøp av Mediehusets digitale tjenester gjennom tredjepartsleverandører
som Apple, iTunes, App Store eller Google Play, gjelder disse leverandørenes
brukervilkår for registrering av kredittkortinformasjon og kjøp.

For enkelte Tjenester kreves det at den maskinvare, programvare og Internett-tilkobling
du benytter tilfredsstiller visse minstekrav, se Nettstedet for nærmere informasjon.
Dersom du ikke oppfyller anbefalingene kan kvaliteten på Tjenesten bli redusert, uten at
dette gir deg rett til prisavslag eller erstatning.

3. Bestilling og betaling

Priser for Tjenestene er tilgjengelig på Nettstedet. Alle priser oppgis i NOK.

Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Du kan velge om
du vil benytte betalingsløsninger som e-faktura, avtalegiro eller kortbetaling. Ved
utsendelse av betalingspåminnelse påløper i tillegg administrasjonsgebyr. Oversendes
kravet til inkasso påløper lovhjemlede inkassokostnader. Innkommer betaling for sent
påløper den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrente.

Abonnementsperioden forskuddsbetales. Forskuddsbetaling for neste periode trekkes
ved inngangen til neste abonnementsperiode. Dersom du som ansvarlig abonnent gir
andre brukere i ditt foretak tilgang til Tjenesten står du selv ansvarlig for disse brukernes
handlinger, herunder eventuelle kjøp.

Ved forsinket eller uteblitt betaling kan Mediehuset stanse levering og/eller begrense
tilgangen til Tjenesten umiddelbart og uten varsel inntil betaling er mottatt med tillegg av
en rimelig periode for gjenåpning. Du vil ikke bli kompensert for den tiden Tjenestene er
stengt eller ikke levert som følge av forsinket betaling.

4. Varighet og oppsigelse

Avtaleperioden for Tjenesten løper fra bestilling og som angitt på Nettstedet. På «Min
Side» på Nettstedet finner du en oversikt over dine Tjenester og varigheten av
inneværende abonnementsperioder.

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling fornyes abonnementet automatisk ved utløp av
den avtalte perioden med en lengde lik den forrige med mindre du sier opp eller endrer
abonnementet innen fastsatte frister. Hvis ingen avtaleperiode er avtalt, løper
abonnementet til det blir sagt opp.

Oppsigelse kan skje ved å kontakte Mediehuset. Dersom du har avtalt fast avtaleperiode
vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom Tjenesten legges
ned kan Mediehuset si opp avtalen med 30 dagers varsel, du vil da få refundert
eventuell forskuddsbetaling.

5. Mislighold

Hvis du bryter betingelser i denne Avtalen, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og
kostnader du påfører Mediehuset.

Mediehuset kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder Avtalen. Som vesentlig
mislighold anses blant annet omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer, spredning av
virus/malware ved bruk av Tjenesten og forsinket betaling som er forfalt med mer enn 30
dager. Ved heving kan Mediehuset stenge din tilgang til Tjenesten permanent og uten
plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling. Dersom du har fast avtaleperiode
kan Mediehuset i tillegg kreve betaling for den gjenstående delen av avtaleperioden.

6. Endringer

Mediehuset har rett til å gjøre endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet uten
forhåndsvarsel. Innhold og funksjonalitet som er tilgjengelig når du bestiller Tjenesten er
ikke nødvendigvis tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Mediehuset har rett til å gjøre endringer i Avtalen, inkludert endringer av priser. De nye
prisene kunngjøres på hjemmesiden, senest 14 dager før iverksettelse. De nye prisene
gjøres gjeldende fra fastsatt dato for alle typer abonnement. Ved forskuddsbetalt
abonnement avkortes abonnementsperioden tilsvarende prisøkningen. Alle priser oppgis
i NOK. Endringer av priser eller andre vilkår av betydning vil bli varslet skriftlig på oppgitt
epostadresse og på Nettstedet. Endringer kan gjennomføres uten varsel dersom det er
nødvendig for å imøtekomme lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder
rettighetshavere.

Ved endringer av betydning kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen
trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter endringen er trådt i kraft anses
du å ha godtatt endringen. Endringer som ikke er til ugunst for deg, samt årlig
indeksjustering av prisene kan skje uten varsel og uten at det gir rett til oppsigelse.

7. Angrerett

I forbrukerforhold hvor kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved salg over
Internett, har du i dag lovfestet 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til
angrerettloven. Fristen regnes fra den dagen avtalen om Tjeneste ble inngått.
Mediehuset må også ha oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven.
Angrerettsskjema er tilgjengelig for alle hos Forbrukertilsynet. Dersom angreretten
benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema eller annen klar beskjed om dette til
Mediehusets adresse, som angitt på Nettstedet. Hvis du har bedt om oppstart av
tjenesteleveringen før utløpet av 14-dagersperioden, vil du være ansvarlig for å betale et
beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt angreretten benyttes.

Angreretten gjelder ikke for digitale Tjenester der du uttrykkelig har godtatt at Tjenesten
påbegynnes før utløpet av 14-dagersfristen og du har erkjent at angreretten frafalles.

8. Kontakt og kundeservice

Du kan kontakte oss angående reklamasjon eller andre forhold via «Min Side» eller på
kundeservice, se Nettstedet for nærmere informasjon.

9. Mediehusets ansvar

Tjenestene tilbys som de er presentert i hver kanal («as is») og uten noen form for
garanti, verken uttrykt eller underforstått, for tilgjengelighet, egnethet for et spesielt
formål, innhold eller andre data som leveres, eller for Tjenestens kvalitet. Digitale
Tjenester tilstrebes å være tilgjengelige hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan
forekomme f.eks. som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold
utenfor Mediehusets kontroll.

Du bruker Tjenesten på eget ansvar, og du er klar over at du kan få tilgang til innhold du
kan oppleve som støtende, upassende eller krenkende. Nettstedet kan inneholde lenker
til andre nettsteder. Mediehuset har ingen kontroll med innholdet av disse, og påtar seg
ikke noe ansvar for tap eller skader som måtte oppstå som følge av din bruk av slike.
Det samme gjelder din bruk av sosiale medier i tilknytning til Nettstedet.

Mediehuset erstatningsansvar overfor deg er begrenset til den årlige verdien av
Tjenesten. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data, kan
ikke gjøres gjeldende.

10. Mediehusets rettigheter og din bruksrett

Alle immaterielle rettigheter, herunder men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkerett,
patentrett og vern etter markedsføringsloven, knyttet til Tjenestene og innholdet i
Tjenestene tilhører eller er lisensiert av Mediehuset. Bruksretten til som gis til
Tjenestene i medhold av denne Avtalen er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk av
Tjenestene, dvs. tilgang til og visning av innholdet i Tjenesten for deg eller for familie i
samme husstand (inkludert borteboende studenter), i abonnementsperioden.

All annen bruk, kopiering eller annen tilgjengeliggjøring er ikke tillatt. Du skal heller ikke
å omgå systemer for teknisk beskyttelse eller bruke Tjenestene på en måte som
forstyrrer andres bruk, herunder overføre materiell som inneholder virus, malware etc.
All bruk skal være i samsvar med norsk lov og denne Avtalen.

Mediehuset forbeholder seg retten til å slette kommentarer og annet innhold du har
publisert på eller lastet opp til Nettstedet, hvis lovgivningen krever dette, eller hvis
Mediehuset finner at innholdet er upassende, krenkende eller at det kan krenke
tredjeparts rettigheter. Du innestår overfor Mediehuset for at du har alle nødvendige
rettigheter til materiale som du laster opp i Tjenestene. Du gir ved opplasting
Mediehuset en vederlagsfri, verdensomspennende, evigvarende, overdragbar og
uinnskrenket bruksrett til alt slikt materiale.

11. Behandling av personopplysninger og markedsføring

Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med Mediehusets til
enhver tid gjeldende Personvernerklæring.

Som abonnent og så lenge du er å anse som en «aktiv kunde» vil du kunne motta
nyhetsbrev og andre tilbud via e-post, post, sms eller telefon knyttet til Tjenesten,
såfremt du ikke ved tegning av abonnement eller i senere korrespondanse har valgt å
reservere deg mot dette. Vi anser deg for å være «aktiv kunde» i 13 måneder etter siste
aktive abonnement. Du kan når som helst kontakte Mediehuset for å reservere deg mot
bruk av opplysninger i markedsføring, eller benytte deg av reservasjonsløsninger eller
avmeldingslenker i de henvendelsene du mottar.

Se nærmere om behandling av personopplysninger knyttet til Tjenestene og dine
rettigheter i Personvernerklæringen.

12. Overdragelse

Du kan ikke overdra avtalen. Mediehuset har rett til å overføre kundeforholdet til et annet
selskap i Icon Media-konsernet eller til en tredjepart dersom Tjenesten og tilhørende
virksomhet overdras som helhet.

13. Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav som gjelder Tjenesten løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter
mellom Mediehuset og deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men
dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo
tingrett som verneting.

Sist oppdatert 07.09.2020

Lukk